หมายเหตุ

วันที่ออกเดินทางและวันเดินทางกลับจะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2559